告天 cáo thiên
♦ Một thể thức tế lễ ngày xưa do vua lên ngôi cử hành để báo với trời.
♦ Vì oan khổ mà kêu trời.