告白 cáo bạch
♦ Nói cho biết, kể lại rõ ràng.
♦ Cáo thị cho công chúng, quảng cáo.