告終 cáo chung
♦ Cho biết là đã xong việc.
♦ Chết, mạng sống kết thúc.