告老 cáo lão
♦ Quan lại vì tuổi già xin từ chức (ngày xưa). ◇Trần Tử Ngang : Ư thị nhân giai trật mãn, cáo lão quy nhàn 滿, (Cao Phủ Quân mộ chí minh ).
♦ Phiếm chỉ tuổi già về hưu.