問題 vấn đề
♦ Sự việc quan trọng cần phải nghiên cứu thảo luận hoặc chờ được giải quyết. ◎Như: phạm tội vấn đề .
♦ Đề thi. ☆Tương tự: đề mục . ★Tương phản: đáp án . ◎Như: kì mạt khảo đích vấn đề xuất đắc thái thiên tích liễu .