啞子吃黃連 á tử cật hoàng liên
♦ Đứa câm ăn hoàng liên (một loại cây dùng làm thuốc, vị đắng), hình dung cái khổ mà không nói ra được.