噤口 cấm khẩu
♦ Ngậm miệng không nói. ◇Sử Kí : Thần khủng thiên hạ chi sĩ cấm khẩu, bất cảm phục ngôn dã , (Viên Áng Triều Thác liệt truyện ).
♦ Chứng trạng của người bệnh lị không muốn ăn uống. ◇Y tông kim giám : Cấm khẩu ẩm thực câu bất nạp (Tạp bệnh tâm pháp yếu quyết , Lị tật tổng quát ).