固定 cố định
♦ Ổn định, không xê dịch. ◎Như: tha nhất trực tưởng trảo cá cố định đích chức nghiệp .
♦ Làm cho không thay đổi. ◎Như: bả sản phẩm quy cách cố định hạ lai .