國際 quốc tế
♦ Giữa các nước. ★Tương phản: quốc nội . ◎Như: quốc tế sự vụ .