地位 địa vị
♦ Vị trí, chỗ đứng trong xã hội. Chỉ chức tước, danh vọng. ☆Tương tự: danh vọng , chức vị , thân phận , vị trí .