執一 chấp nhất
♦ Chuyên nhất. ◇Tuân Tử : Chấp nhất vô thất, hành vi vô đãi , (Nghiêu vấn ).
♦ Cố chấp, không biết quyền biến.