執兩用中 chấp lưỡng dụng trung
♦ Nắm hai đầu mà dùng cái ở giữa, ý nói không thái quá, không bất cập. § Nguồn gốc: ◇Lễ Kí : Chấp kì lưỡng đoan, dụng kì trung ư dân , (Trung Dung ) ý nói xử sự không thiên lệch, cẩn thận giữ đạo trung dung, không nên cực đoan.