執經 chấp kinh
♦ Cắp sách theo thầy thụ nghiệp. ◇Hán Thư : Định Quốc nãi nghênh sư học "Xuân Thu", thân chấp kinh, bắc diện bị đệ tử lễ , , (Vu Định Quốc truyện ).