執經 chấp kinh
♦ Cầm sách theo thầy học nghề. ◇Hán Thư : Định Quốc nãi nghênh sư học "Xuân Thu", thân chấp kinh, bắc diện bị đệ tử lễ , , (Vu Định Quốc truyện ) Vu Định Quốc bèn nghênh thầy học kinh "Xuân Thu", tự mình cầm sách, quay về hướng bắc làm lễ đệ tử.