夜半 dạ bán
♦ Nửa đêm. § Cũng nói: bán dạ , tí dạ , ngọ dạ . ◇Trương Kế : Cô Tô thành ngoại Hàn San tự, Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền , (Phong kiều dạ bạc ) Chùa Hàn San ở ngoài thành Cô Tô, Nửa đêm tiếng chuông vang đến thuyền khách.