夜客 dạ khách
♦ Khách đến thăm ban đêm. Chỉ người a dua theo hùa.
♦ Kẻ trộm. § Lí Thiệp có bài Tỉnh lan sa túc ngộ dạ khách thi 宿.