夜禽 dạ cầm
♦ Loài chim kiếm ăn ban đêm (như chim cú chẳng hạn). ☆Tương tự: dạ điểu .