大使 đại sứ
♦ Tên chức quan. Đời Đường Tiết độ sứ 使 phân biệt đại sứ 使phó đại sứ 使.
♦ Quan viên có địa vị cao nhất về ngoại giao, được phái đi ở tại nước có bang giao, làm đại biểu cho quốc gia mình đối với nước này.