大多數 đại đa số
♦ Phần lớn, số đông. § Số lượng hơn một nửa tổng số trở lên. ◎Như: giá thứ đích hoạt động, ban thượng đích đồng học đại đa số đô tham gia liễu , .