大家 đại gia
♦ Nhà quyền quý, thế gia vọng tộc.
♦ Bậc chuyên gia, tác gia nổi tiếng. ◎Như: Đường Tống bát đại gia .
♦ Mọi người. ◎Như: đại gia cật liễu mọi người ăn uống xong.
♦ Tiếng tôn xưng phụ nữ. ◎Như: Ban Chiêu , vợ của Tào Thế Húc được tôn là Tào đại gia .
♦ Đày tớ gọi chủ nhân là đại gia .
♦ Vợ gọi mẹ chồng là đại gia .
♦ Tiếng xưng hô của cận thần hoặc hậu phi đối với hoàng đế.