天台 thiên thai
♦ Cõi tiên trong thần thoại.
♦ Tên huyện ở Chiết Giang.
♦ Tên núi ở Chiết Giang.