天台 thiên thai
♦ Cõi tiên trong thần thoại. ◇Bạch Phác : Hựu bất thị Doanh Châu Phương Trượng tiếp Bồng Lai, viễn thượng Thiên Thai , (Tường đầu mã thượng , Đệ nhị chiết).
♦ Tên huyện ở Chiết Giang.
♦ Tên núi ở Chiết Giang.