天籟 thiên lại
♦ Những âm hưởng tự nhiên phát ra, không do người tạo ra. ◇Trang Tử : Địa lại tắc chúng khiếu thị dĩ, nhân lại tắc bỉ trúc thị dĩ, cảm vấn thiên lại , , (Tề vật luận ) Sáo đất là do các hang lỗ cả, sáo người thì như những ống trúc, xin hỏi sáo trời thế nào?
♦ Tỉ dụ thơ văn hồn nhiên, không gọt giũa. ◇Lục Quy Mông : Xướng kí dã phương sách, Thù hoàn thiên lại sơ , (Phụng họa tập mĩ ) Lời xướng đã như hoa cỏ đồng thơm nở, Lời họa lại hồn nhiên mộc mạc tỏa ra.
♦ ★Tương phản: địa lại , nhân lại .