太監 thái giám
♦ Tức hoạn quan. § Cũng gọi là hủ nhân .