奔奔 bôn bôn
♦ Chim trống mái theo nhau. ◇Thi Kinh : Thuần chi bôn bôn, Thước chi cương cương , (Dung phong , Thuần chi bôn bôn ) Chim cút từng đôi sống theo nhau, Chim khách từng đôi sống theo nhau.
♦ Dáng vội vàng, hấp tấp. ◇Thẩm Á Chi : Thả quan tương yết chi, lễ ư kì môn, nãi kiến nạp khách chi quan, bôn bôn nhi nhập, xúc xúc nhi xuất , , , , (Dữ Lộ Phu Châu thư ).