女王 nữ vương
♦ Ngày xưa là tên nước của người Oa (Nhật Bổn xưa). Là vì nước này đặt một nữ tử làm vua.
♦ Ngày xưa, ở đảo Lưu Cầu , chỉ người nữ thủ tiết đại biểu thần Thi để tế lễ cầu đảo.
♦ Nữ hoàng. ◎Như: Anh Quốc nữ vương .