婆羅門 bà la môn
♦ Dòng họ quý phái, một giai cấp cao nhất trong xã hội Ấn Độ thời trước.
♦ Tên gọi một tôn giáo ở Ấn Độ.
♦ Tên thời cổ chỉ Ấn Độ.