字典 tự điển
♦ Công cụ (dưới dạng sách, website...) dùng để tra âm và nghĩa từng chữ (tự ). ◎Như: Khang Hi tự điển .