孤寒 cô hàn
♦ Nghèo khó không có ai nương tựa, thân thế hàn vi. ◇Tấn Thư : Thần thiếu trường cô hàn, thủy nguyện hữu hạn , (Đào Khản truyện ).