孤賤 cô tiện
♦ Quê mùa hèn hạ. ◇Nhậm Phưởng : Thần lí lư cô tiện, tài vô khả chân trị , (Vị phạm thủy hưng tác cầu lập thái tể bi biểu ).