孤雲野鶴 cô vân dã hạc
♦ Mây đơn hạc nội. Tỉ dụ người ở ẩn, nhàn dật tự tại, không cầu danh lợi. ◇Trần Nhữ Nguyên : Ngã tự tố cô vân dã hạc vô câu hệ, hàn biều phá nạp kham di thế , ( Kim liên kí , Đệ tứ xích).