孤高 cô cao
♦ Một mình cao chót vót. ◇Sầm Tham : Tháp thế như dũng xuất, Cô cao tủng thiên cung , (Dữ Cao Thích Tiết cứ Đồng Đăng Từ Ân tự phù đồ ).
♦ Tính tình siêu thoát, vượt ngoài thói tục. ◇Lí Trung : Quan tư thanh quý cận Đan Trì, Tính cách cô cao thế sở hi , (Hiến Trương thập di ).