安居樂業 an cư lạc nghiệp
♦ Thời thái bình, ai cũng yên chỗ ở, ai có chức phận nấy. ◇Hậu Hán Thư : An cư lạc nghiệp, trưởng dưỡng tử tôn, thiên hạ yến nhiên, giai quy tâm ư ngã hĩ , , , (Trọng Trường Thống truyện ).