安常 an thường
♦ Yên giữ khuôn phép thường. ◇Lưu Cơ : Phú quý phù vân, cùng thông mệnh định, thủ phận an thường bách lự khinh , , (Thấm viên xuân , Từ ) Giàu sang mây nổi, cùng thông số mệnh tiền định, yên giữ phận thường, trăm điều lo âu coi nhẹ.
♦ Bình thường, như lúc thường.