安樂 an lạc
♦ Yên vui. ◇Sử Kí : Dĩ chư hầu vi quận huyện, nhân nhân tự an lạc, vô chiến tranh chi hoạn, truyền chi vạn thế , , , (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ ) Đặt chư hầu thành quận huyện, nhân dân được yên vui, không lo sợ chiến tranh, truyền đến muôn đời.
♦ Làm cho an ổn yên vui. ◇Đổng Trọng Thư : Cố kì đức túc dĩ an lạc dân giả, thiên dữ chi; kì ác túc dĩ tặc hại dân giả, thiên đoạt chi , ; , (Xuân thu phồn lộ ) Cho nên đức đủ để làm cho dân yên vui, thì trời ban cho; nếu xấu ác đó làm hại dân, thì trời đoạt lấy.
♦ Bình yên mạnh khỏe. ◇Băng Tâm : Chúc nhĩ môn an lạc (Kí tiểu độc giả , Thập cửu) Chúc các bạn bình yên mạnh khỏe.