安神 an thần
♦ Ngưng tụ tinh thần.
♦ Làm cho tinh thần yên định. ◇Hồng Lâu Mộng : Vương phu nhân khứ hậu, Giả mẫu khiếu Uyên Ương trảo ta an thần định phách đích dược, án phương cật liễu , , (Đệ cửu thập ngũ hồi) Sau khi Vương phu nhân về, Giả mẫu bảo Uyên ương tìm chút thuốc an thần, theo đơn cho (Bảo Ngọc) uống.