寶位 bảo vị
♦ Chỉ ngôi vua. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bệ hạ sơ đăng bảo vị, vị khả động binh , (Đệ cửu thập bát hồi) Bệ hạ mới lên ngôi báu, chưa nên động binh.