寶貨 bảo hóa
♦ Một loại hóa tệ ngày xưa.
♦ Vật trân quý. Cũng phiếm chỉ vàng bạc tiền của. ◇Phương Hiếu Nhụ : Nhân duy vô dục, thị bảo hóa do ngõa lịch dã, thị xa mã như thảo giới dã , , (Tĩnh trai kí ) Người không tham muốn thì coi vàng bạc như đá vụn, coi ngựa xe như rơm rác.
♦ Tiếng chửi chế giễu khinh rẻ người khác.