專使 chuyên sứ
♦ Người được phái đi làm một việc đặc biệt.