小字 tiểu tự
♦ Tiểu danh, nhũ danh. ◎Như: Tiểu tự của Ngụy Vũ đế là A Man .
♦ Chữ viết nhỏ. ◇Huệ Hồng : Thi thành hựu tự lục, Tiểu tự như dăng đầu , (Du bạch lộc tặng đại hi tiên 鹿) Thơ làm xong tự mình sao chép, Chữ nhỏ tí như đầu ruồi.