居常 cư thường
♦ Bình thường, thường ngày. ◇Sử Kí : Tín do thử nhật dạ oán vọng, cư thường ưởng ưởng , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) (Hàn) Tín vì vậy ngày đêm oán hờn, thường hay bực dọc.