屏語 bính ngữ
♦ Tránh người khác để nói chuyện riêng. ◇Hán Thư : Vương khởi tùy Giới Tử nhập trướng trung, bính ngữ , (Phó Giới Tử truyện ) Vua đứng lên theo Giới Tử vào trong trướng nói chuyện riêng.