崗位 cương vị
♦ Chỗ quân đứng gác, chòi canh. Cũng chỉ quân lính canh gác. ◇Lão Xá : Viện trung hốt nhiên tăng đa liễu cương vị, xuất lai tiến khứ đích Nhật Bổn nhân tượng mã nghĩ ban gia na ma khẩn trương mang lục . (Tứ thế đồng đường , Tứ thất) Bỗng nhiên trong sân lính canh tăng thêm nhiều, người Nhật Bổn ra vào đi lại, căng thẳng vội vàng bận bịu như đàn kiến dọn nhà.
♦ Chức trách, bổn phận. ◎Như: ngã môn yếu kiên thủ công tác cương vị, nỗ lực bất giải , chúng ta cần phải giữ vững nhiệm vụ phận việc của mình, cố gắng không trễ nải.
♦ Phiếm chỉ chức vị.