州伯 châu bá
♦ Ngày xưa chỉ vua chư hầu thống trị một châu.
♦ Người giữ chức vụ hành chánh cao nhất một châu.
♦ ☆Tương tự: châu trưởng .