州長 châu trưởng
♦ Ngày xưa chỉ vua chư hầu thống trị một châu hoặc một bộ tộc.
♦ Thủ trưởng một châu.
♦ ☆Tương tự: châu bá .