工場 công trường
♦ Công xưởng, nơi thợ thuyền làm việc. § Cũng gọi là công xưởng .