工會 công hội
♦ Nghiệp đoàn thợ thuyền. ☆Tương tự: công liên .