工部 công bộ
♦ Ngày xưa là một trong sáu bộ, lo về việc xây cất quan thự.