巴比倫 ba bỉ luân
♦ Tên nước và tên thành thị: Babylon (tiếng Anh).