巾幗鬚眉 cân quắc tu mi
♦ Bậc đàn bà có khí phách không kém gì đàn ông. § Cũng như cân quắc anh hùng .