市長 thị trưởng
♦ Chức quan đứng đầu một đô thời Hán.
♦ Chức vị hành chánh quản trị một thành phố.