布衣之交 bố y chi giao
♦ Bạn bè từ thuở nghèo hèn. Hoặc tỉ dụ bạn bè tri kỉ trong hoạn nạn.
♦ Giao vãng giữa những người bình dân.
♦ Giao vãng giữa người có chức vị và người thường. ◇Đông Chu liệt quốc chí : Quả nhân văn quân chi cao nghĩa, nguyện dữ quân vi bố y chi giao , (Đệ cửu thập bát hồi).